Policy

Policy

Målet: Att våra kunder väljer Signode utan tveksamhet genom att vi vid varje tillfälle i tid ger rätt kvalitet på tjänster och varor, och därmed skapar lönsamhet för företaget, våra kunder och våra leverantörer.

Vägen - hur? Att uppfylla externa och interna kunders krav och förväntningar på alla produkter och tillhörande tjänster, samt att motsvarande krav också ställs på våra leverantörer.

Medlet: Att vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för en ständig förbättring och att vi alla förstår de krav vårt arbete ställer på oss genom ett personligt engagemang.

Samtliga producerande enheter är kvalitets- och miljöcertifierade.

Signode arbetar efter ett kvalitetssystem som upprättats enligt ISO 9001. Vårt system är uppdelat i en överordnad kvalitetsmanual och en del som omfattar riktlinjer för den dagliga verksamheten.

Vi har under många år arbetat efter denna form av kvalitetssystem, och vi genomför kontinuerligt revisioner för att förbättra kvaliteten på vårt arbete. Vårt kvalitetssystem fungerar enligt ISO-standard och vi har valt att ej certifiera oss.

Kvalitetssystemansvarig hos Signode Skandinavien:

Stefan Karlsson, tel 08 630 99 69

e-mail: s.karlsson@signode.com

 

Miljöpolicy 

Omsorg om miljön utgör en viktig del i Signodes strategi. Företagets grundläggande syn baseras på omtanke om miljön och verksamheten utvecklas i enlighet med följande miljöpolicy:

  • Som minimikrav följer vi de lagar och förordningar som påverkar vår verksamhet.
  • Vi för en öppen dialog i miljöfrågor med kunder, leverantörer, anställda, myndigheter och andra intressenter.
  • Vi strävar efter ett slutet kretslopp för vår avfallshantering där så är möjligt.
  • Vid köp av varor och tjänster, som vi själva kan påverka, skall vi alltid väga in miljöhänsyn.